Tây phương Tam thánh là Phật A Di Đà, Quán Âm Bồ TátĐại Thế Chí Bồ Tát. Trong đó, vị ở giữa là Phật A Di Đà tiếp dẫn người có công đức sang thế giới Tây phương cực lạc, Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn và Đại Thế Chí Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, tích đức hành thiện, trừ gian diệt ác.

Tượng Tây Phương Tam Thánh

Tượng Tây Phương Tam Thánh

Tây phương Tam thánh có pháp lực vô hạn, người cúng dường có thể được trí tuệ, tránh kiếp nạn, thường đặt ở thư phòng và phòng khách. Bài trí ở phòng học của trẻ hoặc phòng làm việc để có hiệu quả tốt.

Tài trợ nội dung

Daquyvietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!