Xem nhân trung đoán phúc đức đời người

Tướng pháp chia khuôn mặt thành 12 phần, tượng trưng cho 12 cung vị, mỗi cung vị dự đoán một phần tính cách, vận mệnh tốt xấu của con người. Trong đó cung phúc đức nằm ở phần nhân trung.

Trong sách tổng luận về tướng pháp có ghi về cung phúc đức như sau:

Tài trợ nội dung
 • Cung phúc hậu (phúc đức) đóng ngay khoảng nhân trung, khoảng giữa mũi và môi trên.
 • Cung này rộng mồ mả được đất.
 • Rãnh nhân trung sâu nhà có phúc, con cái đông, cháu nhiều.
 • Nhân trung rộng mà rãnh sâu con cái dễ dưỡng nuôi, có hiếu.
 • Cung này rộng, nhân trung bằng vừa, rãnh nông thì nhiều con nhưng khó dạy bảo.
 • Cung này rãnh nhân trung bằng tẹt thì yểu tướng, mồ mả kém (không được đất).

Nóm tóm lại, cung phúc hậu lại nằm ở vị trí bí hiểm vì thường bị râu che lấp (đàn ông) và bị ảnh hưởng màu sắc lông (đàn bà). Đúng là cung phúc hậu là điềm ẩn thuộc âm phần thường khó thấy nên nó cũng nằm ở khu vực bị che phủ khó thấy.

Tuy thế cung này lại là một trong bốn cung quan trọng trong diện tướng và mệnh số của con người. Cung mệnh kém thì xem cung bố mẹ. Cung bố mẹ, anh em tồi thì xem cung phúc hậu – phúc đức.

Nếu cả ba cung tốt thì khá.

Nếu ba cung kia tồi mà cung phúc hậu khá thì cuộc đời còn dễ chịu.

Nếu ba cung bình thường mà cung này kém thì không có hậu.

Nếu cả bốn cung đều tồi thì cực xấu: Bần tiện, đau ốm, cô quạnh… hết đời và đời sau cũng tồi. Vì âm phúc kém rết tai hại. Dẫu dương phúc chau chút tu tỉnh thì chỉ chữa lại sau này cho con cháu.

Tướng pháp cho rằng nhân trung là dòng chảy. Dòng chảy thông suốt thì mạch sống khá, kéo dài. Dòng chảy nông, ngắn thì sức sông kém. Như vậy, xem nhân trung để đoán số thọ, yểu.

Có trường phái xem nhân trung như cung tử tức (cung con cái). Như vậy nhân trung phải rộng, rãnh nhân trung sâu, rõ, dài thì thọ và đông con nhiều cháu.

 • Nhân trung nông, ngắn thì ít con cháu.
 • Nhân trung cao, đầy thì không thọ.
 • Nhân trung bằng tẹt (không có rãnh) và rộng thì không có con cái gì.
 • Nhân trung nhỏ, hẹp thì nghèo.
 • Nhân trung không sâu thì dễ gặp tai nạn.
 • Nhân trung trên hẹp, dưới rộng: Đông con cháu.
 • Nhân trung trên rộng, dưới hẹp: ít con cháu.
 • Nhân trung trên dưới như nhau, ở giữa rộng thì: Con cháu bị tật bệnh, khổ đau.
 • Nhân trung sâu mà dài là thọ.
 • Nhân trung hẹp: Tướng bần tiện, chết non.
 • Rãnh nhân trung thẳng, trông như ông sáo: Tướng lắm lộc, đông con.
 • Nhân trung sàn sàn thì hãm tài, không có con trai và nghèo.

Tóm lại, nhân trung rộng, rãnh sâu, dài, thẳng, sáng sủa: tướng thọ và phúc lộc, con đàn cháu đông.

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!