Lục Quán Âm là quy nạp hình tượng Quán Âm Bồ Tát tương đối hệ thống, trở thành 6 Quán Âm giáo hóa giảng giải cho chúng sinh trong sáu cõi.

Trong quyển 2 của Ma Ha chỉ quán ghi chép là:

Tài trợ nội dung
 1. Đại Bi Quán Âm: chủ về phá bỏ Tam Chướng ở cõi Địa ngục. Cõi này rất khổ, vì vậy cần đại bi.
 2. Đại Từ Quán Âm: chủ về phá Tam chướng ở cõi quỷ đói. Cõi này đói khát, vì thế cần đại từ.
 3. Sư Tử Vô Úy Quán Âm: Chủ về phá Tam chướng ở cõi súc sinh. Cõi này có thú dữ hung ác, vì thế không được sợ hãi.
 4. Đại Quang Phổ Chiếu Quán Âm: Chủ về phá Tam chướng ở cõi A tu la. Cõi này còn nhiều điều nghi ngờ đố kị, vì thế cần phổ chiếu (ánh sáng chiếu rọi khắp nơi).
 5. Thiên Nhân Trượng Phu Quán Âm: Chủ về phá tam chướng ở cõi người. Nói cõi người có lý lẽ, kiêu căng ngạo mạn, vì vậy gọi là “thiên nhân”, lý gặp tính Phật, nên gọi là “trượng phu”.
 6. Đại Phạn Thâm Viễn Quán Âm: Chủ về phá Tam chướng ở cõi trời. Nói Phạn vương là cột mốc của chúa trời, cai quản được quần thần.

Ngoài ra, Đông mật lại dựa vào 6 loại Quán Âm dưới đây để cứu độ sáu cõi:

 1. Thánh Quán Âm: chủ về cứu độ chúng sinh cõi quỷ đói.
 2. Quán Âm nghìn tay: Chủ về cứu độ chúng sinh trong cõi địa ngục.
 3. Mã Đầu Quán Âm: Chủ về cứu độ chúng sinh trong cõi súc sinh.
 4. Quán Âm 11 mặt: Chủ về cứu độ chúng sinh trong cõi A Tu La.
 5. Chuẩn Đề Quán Âm: Chủ về cứu độ chúng sinh trong cõi nhân gian.
 6. Như Ý Luân Quán Âm: Chủ về cứu độ chúng sinh trong cõi trời.

Tham khảo: Quán Âm Thiên Thủ, Phật bản mệnh người tuổi Tý, Hợi.

Daquyvietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!