bồ tát văn thù

Trong chương 12 Như Lai danh hiệu phẩm trong Hoa Nghiêm kinh mới có nói: “Đi qua 10 nước Phật vô trần số thế giới ở phương Đông, có thế giới sắc Kim, Phật hiệu là Bất Động Trí. Thế giới đó có Bồ Tát Văn Thù, rồi hóa hiện toàn liên hoa tạng”.

bồ tát văn thù

Tài trợ nội dung

Chương 29 Bồ Tát trụ xứ phẩm trong Hoa Nghiêm Kinh cũ nói: “Phía Đông Bắc có nơi ở của Bồ Tát, tên là Thanh Lương Sơn. Xưa kia các vị Bồ Tát thường ở đó, hiện nay có vị Bồ Tát hiệu là Văn Thù Sư Lợi cùng ở với 1000 Bồ Tát quyến thuộc, thường làm công việc thuyết pháp”. Trong Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Tạng Đà La kinh nói: “sau khi ta viên tịch, ở phía Đông Bắc của Chiêm Bộ Châu có đất nước tên là Đại Chấn Na, ở nước đó có núi tên là Ngũ Đỉnh, Văn Thù Sư Lợi đã tu hành ở đó”.

Ngũ đài sơn từ xưa đến nay luôn được coi là thánh địa của Bồ Tát Văn Thù, nằm ở phía Đông Bắc huyện Ngũ Đài, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là đỉnh núi chính trong mạch núi Ngũ Đài Sơn, thế núi hùng vĩ, 5 đỉnh cao vợi, đỉnh núi bằng phẳng như đài, vì thế được gọi là Ngũ Đài Sơn. Vì khí hậu nơi đây rất mát mẻ, trong lành nên còn gọi là Thanh Lương Sơn. Hàng năm người dân hành hương về đây, đặc biệt là những người tuổi Mão (Bồ Tát Văn Thù là Phật bản mệnh của người tuổi Mão)

Daquyvietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!