Thánh Quán Âm (Arya-Avalo-Kitesvara) thường chỉ tự thân Quan Tự Tại Bồ Tát, mật hiệu là Chính Pháp Kim Cương, Thanh Tịnh Kim Cương; khi phối hợp cứu độ sáu cõi, chính là chủ tôn cứu độ chúng sinh ở cõi quỷ đói.

Trong hai giới là Kim cương và Thai Tạng, Thánh Quán Âm phân chia ở những nơi khác nhau: Trong Mạn trà la giới Thai Tạng phân biệt ở 4 viện là Trung Đài Bát Diệp Viện, Liên Hoa Bộ Viện (Quán Âm Viện), Thích Ca Viện và Văn Thù Viện, đều được gọi là Quan Tự Tại Bồ Tát.

Tài trợ nội dung

Trong giới Kim Cương, Thánh Quán Âm được gọi là Kim Cương Pháp Bồ Tát, ở mỗi viện, ngài đều có hình tượng riêng. Hình tượng của Thánh Quán Âm ở Quán Âm Viện (Liên Hoa Bộ Viện) là tay trái cầm hoa sen chưa nở, tay phải trong tư thế muốn mở hoa sen. Hoa sen cầm ở tay trái thể hiện tất cả chúng sinh vốn có tự tính thanh tịnh, nhưng hoa sen chưa nở lại thể hiện chúng sinh bị vô minh che lấp nên mê lầm điên đảo. Tay phải có tư thế như muốn mở hoa sen ra, thể hiện lấy công đức đại bi để giải trừ vô minh vô thủy của chúng sinh. Hình tượng này của thánh Quán Âm tương đối phổ biến. Thánh Quán Âm thường được nói đến đa phần là chỉ Quan Tự Tại Bồ Tát trong Quán Âm Viện. Ngoài ra, Quan Tự Tại Bồ Tát ở phía Nam Trung Đài Bát Diệp Viện, đầu đội mũ quý có Phật ngồi, tay phải duỗi thẳng và cầm hoa sen nở, trên hoa sen cao thẳng ở bên phải đầu Bồ Tát, lòng bàn tay trái hướng ra ngoài. Quan Tự Tại trong Thích Ca Viện, tay phải cầm phất trần trắng (hoặc phất trần đỏ) tay trái chống nạnh. Quan Tự Tại trong Văn Thù Viện, ngửa lòng bàn tay phải đặt trước rốn, tay trái duỗi thẳng đứng, ngón cái và ngón giữa cầm hoa sen. Còn trong giới Kim Cương, ngài được gọi Kim Cương Pháp Bồ Tát, cũng là tay trái cầm hoa sen, tay phải trong tư thế muốn mở cánh hoa, giống như Thánh Quán Âm trong Quán Âm Viện.

Ngoài những hình tượng này ra, còn rất nhiều hình tượng Quán Âm cầm những vật và kết ấn khác nhau, thể hiện phương tiện của Bồ Tát đại bi cứu độ chúng sinh. Những thánh Quán Âm đó cũng gần giống với hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm trong Phật giáo Trung Quốc.

Tham khảo: Quán Âm Thiên Thủ, Phật bản mệnh người tuổi Tý, Hợi.

Daquyvietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!