Bài viết

wulfenit

Tổng quan về wulfenit (wulfenite)

Tên khoa học: đá wulfenit (wulfenite) Tên gọi khác: chưa có thông tin Thành phần hóa học PbMoO4 Lớp Molibdat Nhóm Stolzit-Wulfenit Tinh hệ Tứ giác Độ cứng 2,75-3 Tỷ trọng 6,5-7,5 Cát…
wolframit

Tổng quan về wolframit (wolframite)

Tên khoa học: đá wolframit (wolframite) Tên gọi khác: chưa có thông tin Thành phần hóa học (Mn,Fe)WO4 Lớp Tungstat Nhóm Wolframat Tinh hệ Đơn tà Độ cứng 2,75-3 Tỷ trọng 6,5-7,5 Cát…
serpentin

Tổng quan về serpentin (serpentine)

Tên khoa học: đá serpentin (serpentine) Thành phần Mg3(OH)4(Si3O5) Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang Dạng quen Tập hợp vi tinh thể Độ cứng…