Bài viết

vesuvian vesuvianite

Tổng quan về vesuvian (vesuvianite)

Tên khoa học: đá vesuvian (vesuvianite) Tên gọi khác: đá idocras (idocrase) Các biến loại: idocas và californit (californite) Thành phần Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4 Hệ tinh thể Bốn phương Độ…
varixit

Tổng quan về varixit (variscite)

Tên khoa học: đá varixit (variscite) Thành phần AlPO4 · 2(H2O) Hệ tinh thể Trực thoi Độ trong suốt Đục đến không thấu quang Dạng quen Các tinh thể hình kim ngắn, tập hợp dạng…