Bài viết

titanit

Tổng quan về sphen (sphene)

Tên khoa học: đá sphen (sphene) Tên gọi khác: đá titanit (titanite) Thành phần CaTiSiO5 Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang Dạng quen Các tinh…