Bài viết

rutil

Tổng quan về rutil (rutile)

Tên khoa học: rutil (rutile) Thành phần TiO2 Hệ tinh thể Bốn phương Độ trong suốt Trong suốt đến đục Dạng quen Dạng lăng trụ và đặc sít Độ cứng Mohs 6-6,5 Tỷ…