Bài viết

Văn khấn quan âm bồ tát, Quan Âm Bồ Tát chùa Linh Phước

Quan Âm Bồ Tát: đấng quán chiếu âm thanh thế gian

Tên gọi Quan Âm Bồ Tát có nghĩa là "người lắng nghe tiếng gọi của chúng sanh" hay "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian". Theo Phẩm Phổ môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sở dĩ ngài mang tên gọi…
Tượng Quan Âm

Tượng Quan Âm Bồ Tát trong Phật giáo Hán truyền

Tượng Quan Âm: Quan Âm hay Quán Âm (người Việt Nam thường gọi là Quan Âm) là dịch nghĩa của từ Avalokitesvara từ tiếng Phạn, còn gọi là Quan Thế Âm, Quán Thế Âm, Quán Tự Tại, Quán Thế Tự…

Thánh Quán Âm là ai?

Thánh Quán Âm (Arya-Avalo-Kitesvara) thường chỉ tự thân Quan Tự Tại Bồ Tát, mật hiệu là Chính Pháp Kim Cương, Thanh Tịnh Kim Cương; khi phối hợp cứu độ sáu cõi, chính là chủ tôn cứu độ chúng…
quán âm thiên thủ

Vì sao gọi là Lục Quán Âm

Lục Quán Âm là quy nạp hình tượng Quán Âm Bồ Tát tương đối hệ thống, trở thành 6 Quán Âm giáo hóa giảng giải cho chúng sinh trong sáu cõi. Trong quyển 2 của Ma Ha chỉ quán ghi chép là: …

33 Quán Âm là những hình tượng nào

Bồ Tát Quán Thế Âm có 33 hóa thân, bao gồm các tầng lớp nhân vật từ Phật trở xuống đệ tử, thanh văn, tứ chúng, Thiên long bát bộ... 33 hóa thân của Quán Âm Bồ Tát phân biệt là: Bất…

Bồ Tát Quán Thế Âm có địa vị và hình tượng như thế nào trong Phật giới

Bồ Tát Quán Thế Âm vừa có các tên gọi Quan Tự Tại, Quan Thế Tự Tại, Quan Thế Âm, Quán Âm, vừa được gọi là Cứu Thế Bồ Tát, Cứu Thế Tịnh Thánh, Thí Vô Úy Giả, Liên Hoa Thủ, Phổ Môn,…