Bài viết

thạch anh

Tổng quan về thạch anh (quartz)

Tên khoa học: đá thạch anh (quartz) Thành phần SiO2 Hệ tinh thể Ba phương Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang Dạng quen Dạng lăng trụ 6 phương, có các vết khía dọc Độ…