Học thuyết Âm dương Ngũ hành là tư tưởng triết học hạt nhân của văn hóa Trung Quốc cổ đại. Sự vận động và phát triển của vạn vật trong thế giới đều chịu sự tương tác qua lại giữa âm và dương, từ đó hình thành nên các nguyên tố cơ bản là Kim, Mộc Thủy, Hỏa, Thổ. Sau khi đưa học thuyết Âm dương Ngũ hành thâm nhập vào hệ thống 64 quẻ thì có thể căn cứ vào mối quan hệ sinh khắc để vận dụng cho việc dự trắc cát hung và họa phúc.

Quan niệm về âm dương là một tư tưởng Duy vật biện chứng. Chỉnh thể vũ trụ là sự tương tác qua lại, không ngừng biến đổi, thống nhất và đối lập giữa hai thế lực này để thúc đẩy sự phát triển của vạn vật. Trên thế giới có nam thì phải có nữ, có cát thì phải có hung, ngay cả trong một sự vật cũng tồn tại hai  mặt đối lập. Cho nên Hệ từ có viết: “Nhất âm nhất dương chi vi đạo” (Một âm, một dương gọi là đạo)

Tượng quẻ của Bát quái được hình thành trên cơ sở phù hiệu của 2 hào âm và dương. Phù hiệu này dựa vào quy luật âm dương tiêu trưởng, thông qua sự sắp sếp mà hình thành bát quái. Sự sắp xếp và hình thành bát quái chính là thể hiện tư tưởng thống nhất đối lập và sự tương hỗ của âm dương. Bát quái lại lần lượt chồng lên nhau hình thành 64 quẻ, lấy âm dương là hạt nhân của quá trình suy diễn này.

Bài viết

âm dương

Đá quý Phong thủy với Âm Dương

Âm dương còn gọi là phép tắc, tính chất và sự biến đổi của sự vật hiện tượng. Trong xã hội và thế giới tự nhiên, tất cả mọi sự vật đều ẩn chứa âm dương. Từ hiện tượng tự…