Bài viết

Gà vàng phong thủy hóa giải đào hoa kiếp

Bài trí gà phong thủy hóa giải đào hoa kiếp, mang lại vượng vận

Người xưa quan sát con gà trống, thấy có năm đức tính vô cùng quý báu là văn, vũ, dũng, nhân, tín. Vì vậy, hình tượng gà phong thủy đem bài trí trong nhà, dùng làm vật trang trí bên người được…