Bài viết

felspat

Tổng quan về feldspat (feldspar)

Tên khoa học: đá feldspat (feldspar) Thành phần Felspat kali (orthoclas, microclin, sanidine): KAlSi3O8 Felspat natri và canxi (plagioclas):(Ca,Na)Al2Si2O8 Hệ tinh thể Sanidin và orthoclas: một nghiêng Microlin…