Bài viết

fluorit

Tổng quan về fluorit (fluorite)

Tên khoa học: đá fluorit (fluorite) Thành phần CaF2 Hệ tinh thể Lập phương Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang Dạng quen Khối lập phương, hình 8 mặt Độ cứng…
felspat

Tổng quan về feldspat (feldspar)

Tên khoa học: đá feldspat (feldspar) Thành phần Felspat kali (orthoclas, microclin, sanidine): KAlSi3O8 Felspat natri và canxi (plagioclas):(Ca,Na)Al2Si2O8 Hệ tinh thể Sanidin và orthoclas: một nghiêng Microlin…