Bài viết

elbait

Tổng quan về elbait (elbaite)

Tên khoa học: đá elbait (elbaite) Tên gọi khác: không có Thành phần hóa học Na(Al1,5Li1,5)Al6(BO3)Si6O18(OH)4 Lớp Silicat Nhóm Tourmaline Tinh hệ Tam tà Độ cứng 7 Tỷ trọng 2,90-3,10 Cát…
euclas

Tổng quan về euclas (euclase)

Tên khoa học: đá euclas (euclase). Thành phần BeAl(OH)[SiO4] Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Trong suốt Dạng quen Dạng lăng trụ Độ cứng Mohs 7,5 Tỷ trọng 3,10 Cát…
epidot

Tổng quan về epidot (epidote)

Tên khoa học: đá epidot (epidote) Thành phần Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH) Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang Dạng quen Dạng lăng trụ, tập hợp đặc…
enstatit

Tổng quan về enstatit (enstatite)

Tên khoa học: đá enstatit (enstatite) Thành phần (Mg,Fe)2Si2O6 Hệ tinh thể Trực thoi Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang Dạng quen Dạng lăng trụ, tập hợp đặc sít Độ…