Bài viết

Tổng quan về corindon (corundum)

Tên khoa học: corindon (corundum) Thành phần Al2O3 Hệ tinh thể Ba phương Độ trong suốt Trong suốt đến đục Dạng quen Sapphire: tháp đôi, dạng thùng rượu. Ruby: lăng trụ và các…