Bài viết

serpentin

Tổng quan về serpentin (serpentine)

Tên khoa học: đá serpentin (serpentine) Thành phần Mg3(OH)4(Si3O5) Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang Dạng quen Tập hợp vi tinh thể Độ cứng…