Bài viết

Berylonit vàng nhạt

Tổng quan về đá berylonit

Đá berylonit (berylonite) Thành phần NaBe(PO)4 Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Trong suốt Dạng quen Lăng trụ ngắn Độ cứng Mohs 5,5-6 Tỷ trọng 2,80-2,87 Cát…