Bài viết

đá azurit (azurite)

Tổng quan về đá azurit

Đá azurit (azurite) Thành phần Cu3(OH)2(CO3)2 Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang Dạng quen Dạng cột ngắn, dạng tập hợp Độ cứng Mohs 3,5-4 Tỷ…