Bài viết

đá quý apatit

Tổng quan về đá apatit

Đá apatit (apatite) Thành phần  Ca5(F,Cl)(PO4)3 Hệ tinh thể Sáu phương Độ trong suốt Trong suốt Dạng quen Lăng trụ (kết thúc bằng tháp đôi cụt) Độ cứng Mohs 5,5 Tỷ…