Bài viết

Tổng quan về zoisit (zoisite)

Tên khoa học: đá zoisit (zoisite) Các biến thể: tanzanit, thulife và anyolit (ở Việt Nam thường gọi là ruby Nam Phi) Thành phần Ca2Al3(SiO4)3(OH) = Ca2AlAl2(SiO4)(Si2O7)O(OH) Hệ tinh thể Trực thoi Độ…