Bài viết

Đá andalusit

Tổng quan về đá andalusit

Đá andalusit (andalusite) Thành phần Hệ tinh thể Trực thoi Độ trong suốt Trong đến đục Dạng quen Lăng trụ (giả bốn phương) Độ cứng Mohs 7,5 Tỷ trọng 3,18 (3,05-3,20) Cát…