Phòng vị là Công danh vị, là chỉ sự tốt xấu của vị trí Âm trạch dương cơ quyết định phúc hoạ của con cái trong gia đình. Phong thuỷ nhà ở cho rằng, những vị trí khác nhau sẽ đại diện cho từng thành viên trong gia đình. Lý luận của Dương trạch bát quái phương vị nói rằng:

Hướng Đông Chấn vị đại diện cho trưởng nam.

Tài trợ nội dung

Hướng Đông Nam Tốn vị đại diện cho trưởng nữ.

Hướng Nam. Li vị đại diện cho thứ nữ.

Hướng Tây Nam Khôn vị đại diện cho người mẹ.

Hướng Tây Đoài vị đại diện cho ấu nữ.

Hướng Tây Bắc Càn vị đại diện cho người cha.

Hướng Bắc Khảm vị đại diện cho thứ nam.

Hướng Đông Bắc Cấn vị đại diện cho ấu nam.

Bát phương bát vị có sinh khắc khác nhau. Như: Chấn sơn toạ trạch, Càn vị khai môn, Càn Kim khắc Chấn Mộc, con trưởng gặp hoạ. Càn sơn toạ trạch, Li vị khai môn, Li Hoả khắc Can Kim, người cha gặp hoạ. Kim giả Chấn Mộc môn, khắc Cấn Thổ trạch, con trai thứ gặp hoạ. Tốn Mộc môn khắc xung Khôn Thổ trạch, người mẹ gặp hoạ. Đoài Kim môn khắc Chấn Tôn trạch, trưởng nam, trưỏng nữ gặp hoạ…

Trong Dương trạch, phần lớn Sa thuỷ đường cục của huyệt trường xung quạnh quyết định phòng vị. Đa số chỉ luận cho con trai. Như góc trái phía dưới là trưỏng phòng, minh đường là hữu phòng, góc phải phía dưới là tam phòng, góc trái phía trên là tứ phòng, đỉnh của hà tu thuỷ là ngũ phòng,…Phàm là những thù thẳng thắn, tròn trịa có huyệt xung quanh thì là cát. Những hình nghiêng ngả, vụn vặt thì là hung. Do những kế thừa không đầy đủ nên phòng vị có nhiều thiếu sót. Thuyết công vị thịnh suy hoặc có hoặc không.

Trong cuốn “Cựu Đường thư – ôn Đại Nhã truyện” có ghi chép: Sau khi Ôn Đại Nhã chuyển lễ bộ thượng thư được phong làm Lê Quốc Công, ông đã cải táng mộ tổ. Thầy phong thuỷ tính toán đất xong nói rằng mảnh đất đó có lợi cho người em, còn đôi với Đại Nhã thì rất xấu. Đại Nhã nghe xong chỉ nói: Nếu như vậy cũng được ngậm cưòi nơi chín SUÔI. Mộ tổ vẫn được táng ở mảnh đất đó. ít lâu sau Đại Nhã bị ốm chết còn người em thì hưng thịnh.

Nguồn: 1000 câu hỏi phong thủy

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!