Một càn nhà khuyết góc, có nghĩa một thành viên nào đó trong nhà gặp vấn dề. Hưống Tây Bắc thuộc quẻ Càn, đại diện cho người cha. Nếu khuyết góc Tây Bắc thì có nghĩa gia đình này thiếu người cha hoặc ảnh hư^ng bất lợi đến người cha. Đồng thời, hướng Tây Bắc ngũ hành thuộc Kim. Kim nắm giữ phổi, cổ họng, mũi, lưỡi và đại tràng của con người. Điều này có nghĩa sức khỏe của người cha có vấn đề. Vì thế, một căn nhà vuông vắn nhất định có phong thủy tốt hơn so với căn nhà khuyết góc.

Nguồn: 1000 câu hỏi phong thủy

Tài trợ nội dung

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!