mặt dây chuyền bồ tát văn thù

Văn Thù Bồ Tát là một trong tám vị Phật bản mệnh, ngài là Phật bản mệnh tuổi Mão, nói cho đủ là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay còn gọi là Mạn Thù Thi Lợi hoặc Mạn Thù Thất Lợi.

bồ tát văn thù

Bồ tát văn thù đá Obsidian

 

Tài trợ nội dung

Bồ Tát Văn Thù theo cựu và theo tân dịch đều có 6 nghĩa khác nhau như theo kinh Vô Lượng Thọ và kinh Niết Bàn dịch là “Diệu Đức”, còn kinh Vô Hành dịch là “Diệu Thủ”, kinh Quán Sát Tam Muội và kinh Đại Tịnh Pháp Môn dịch là “Phổ Thủ”, kinh A Mục Khiếp Phổ Siêu dịch là “Nhu Thủ”, kinh Vô Lượng Môn Triệt Mật và kinh Kim Cương An Lạc dịch là “Kính Thủ”. Trở lên 5 nghĩa theo cựu dịch, còn theo kinh Đại Nhựt dịch là “Diệu Kiết Tường”. Vì chữ Văn Thù hay Mạn Thù đều có nghĩa là “Diệu”, còn chữ Sư Lợi hay Thất Lợi có nghĩa là “Đức” tức có ý tốt đẹp trong nghĩa của chữ Kiết Tường.

Ngài thường đứng hầu bên tay trái của Phật Thích Ca, tượng trưng bậc trí huệ tuyệt vời, còn ngài Phổ Hiền tượng trưng cho lý tánh viên dung, vì giữa lý và trí tuệ tròn đủ vô ngại của cả hai, nên thường đứng cạnh nhau.

Tóc trên đỉnh đầu ngài Bồ Tát Văn Thù kết thành 5 xoáy, biểu hiện trí tuệ sáng suốt như mặt trời chiếu sáng, tay cầm kiếm tượng trưng cho trí tuệ chiếu soi mọi chướng ngại phiền não. Bồ Tát Văn Thù ngồi trên lưng sư tử tượng trưng oai dũng, do đó chữ Văn Thù có nhiều nghĩa khác nhau và trong nhiều bộ kinh dịch theo một cách khác tuy đồng một Văn Thù. Ngài là vị Bồ Tát có trí tuệ bậc nhất, theo hầu cận như cánh tay trái của Phật tổ để duy trì ủng hộ Phật pháp.

mặt dây chuyền bồ tát văn thù

Bồ tát văn thù đá obsidian

 

Ngài cùng với ngài Bồ Tát Phổ Hiền là pháp  hữu đồng tu và chứng đắc đạo quả tại hội Long Hoa, do đó Văn Thù còn được gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, có ý nói rằng ngài là con của đấng Pháp vương tức đức Như Lai, do nương theo giáo pháp của Phật để tu và đạt được đạo.

Ngài là vị Bồ Tát xứng đáng cho hàng đệ tử Phật lễ bái xưng tán danh hiệu để noi theo trí sáng suốt qua mọi thời gian và không gian.

Daquyvietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!