Bồ Tát Phổ Hiền là một trong 8 vị Phật bản mệnh, ngài là Phật bản mệnh  tuổi ThìnPhật bản mệnh tuổi Tỵ, Bồ Tát Phổ Hiền tên tiếng Phạn là Bật Du Bạt Đà hay còn gọi là Tam Mạn Đa Bạt Đà La và người Trung Hoa dịch chữ Phổ Hiền là Biến Kiết tức chỉ cho điều lành trải rộng khắp.

bồ tát phổ hiền

Mặt dây chuyền Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi chế tác từ đá obsidian

Chính ngài Phổ Hiền Bồ Tát tròn đầy lý tánh, đức tướng, lý hạnh, cùng với trí đức như ngài Văn Thù. Ngài Phổ Hiền thường được gọi là bậc hiệp sỹ đứng hầu bên phía tay phải của Phật Thích Ca, cưỡi trên lưng con voi trắng. Voi trắng tượng trưng giữa lý trí và đức hạnh tương dung, cũng như Tam Muội và Bát Nhã đều là pháp thân biến chiếu khắp nơi của đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Kinh Hoa Nghiêm chứng minh rằng y theo đức Phật này (Tỳ Lô) và pháp môn của hai vị Bồ Tát (chỉ Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát) nên gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh và lấy từ căn bản đức trí đó của ngài Phổ Hiền Bồ Tát mà lập nên 10 đại nguyện, là cái thể thật tướng của các pháp. Còn theo kinh Pháp Hoa thì do nguyện Tam Muội mà ngài Phổ Hiền hiện ra thân hình thật tướng. Vì chữ Tam Mạn Đà có nghĩa là “phổ” tức là cùng khắp hay phổ cập các nơi, còn Bạt Đà La là “hiền” vậy. Ngoài ra, chữ Biến Kiết cũng có cùng nghĩa Biến là “phổ” và Kiết tức là “hiền”. Theo người Trung Hoa có chú giải trong nhiều bộ kinh thì sự biến hóa không lường gọi là phổ và tu chứng được bậc Á Thánh nên gọi là hiền.

Tài trợ nội dung
Bồ Tát Phổ Hiền

Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi 6 ngà là Phật Bản Mệnh của người tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Ở các chùa thường thờ ngài Bồ Tát Phổ Hiền và ngài Bồ Tát Văn Thù ở hai bên tả hữu đức Phật Thích Ca. Ngài Văn Thù thì ngồi trên mình sư tử bên tay trái của đức Phật.

Đây là vị Bồ Tát hóa thân theo hầu cận Phật tổ để ủng hộ và giữ gìn Phật Pháp trong 10 lời đại nguyện do ngài phát ra.

H.T Thích Bảo Lạc

Daquyvietnam s.t,

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!