Bồ Tát Quán Âm nghìn tay nghìn mắt hay còn gọi là Quán Âm Thiên Thủ, là Phật bản mệnh tuổi Tý, một trong những đề tài chủ yếu trong nghệ thuật điêu khắc Mật tông. Dựa vào ghi chép của các kinh điển Mật tông, Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt là hình tượng đặc biệt của Phật hiển hiện khi giáng trừ ma chướng, biểu thị sự độ hóa tất cả chúng sinh, có ý nghĩa viên mãn rộng lớn mà không cần đến tước vị.

Cúng dàng Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt có thể đạt được bốn phép thành tựu là tức tai, kính ái, giáng phục, tăng ích. Hình tượng của ngài chủ yếu biểu hiện qua hai hình tượng là nghìn tay nghìn mắt và 40 tay mắt.

Tài trợ nội dung

Ở Trung Quốc, sự sùng bái Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt tồn tại rất lâu, từ thời thịnh Đường cho đến tận Ngũ Đại, Lưỡng Tống. Nhiều nơi ở Trung Quốc đều lấy điêu khắc Quán Âm nghìn tay làm tượng chính để cúng dường. Bắt đầu từ triều Đường, dân gian Trung Quốc lại có Bồ Tát Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt được lưu truyền rộng rãi bởi thuyết pháp của công chúa Diệu Thiện, con gái của Diệu Trang Vương. Ngày nay, dấu tích này vẫn còn ở huyện Bảo Phong, tỉnh Hà Nam, do Tưởng Chi Kỳ viết vào năm 1100, trên tấm bia Hương Sơn Đại Bi Bồ Tát Truyền ở bia mộ Sái Kinh. Bài văn bia đã ghi chép về lịch trình tu đạo của Bồ Tát Quán Thế Âm đại bi. Bài văn bia vốn là do vị tăng nổi tiếng là Tuyên Luật, ở núi Chung Nam, đời Đường truyền lại và do trụ trì chùa Hương Sơn ở Nhữ Châu là Diệu Môn Hoài Trú đưa cho Tưởng Chi Kỳ. Tấm bia này là văn vật quý báu, có giá trị quan trọng trong lịch sử Phật giáo cũng như nghiên cứu thư pháp.

Tham khảo: Quán Âm Thiên Thủ, Phật bản mệnh người tuổi Tý, Hợi.

Daquyvietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!