Ý nghĩa tên Dần, đặt tên con là Dần

Dần

Đặt tên con là Dần, đặt tên doanh nghiệp là Dần. DaquyVietnam xin giới thiệu tới các bạn một số tên hay là Dần và ý nghĩa của tên gọi như Canh Dần – Bính Dần – Giáp Dần – Mạnh Dần – Mậu Dần – Nhâm Dần – Quý Dần – Trí Dần.

Canh Dần

Ngôi thứ 7 hàng Can và ngôi thứ 3 hàng Chi theo hệ thống tuần hoàn trong âm lịch Á Đông, dựa trên sự kết hợp giữa 10 can và 12 chi, tạo ra chu kỳ 60 năm).Thường dùng đặt tên cho con sinh năm Canh Dần. Cung mệnh của nam sinh năm Canh Dần là Khôn thổ, của nữ là Khảm thủy. Mạng chung là Tòng Bá Mộc (Cây tòng, cây bả).

Tài trợ nội dung

Bính Dần

Ngôi thứ 3 hàng Can và ngôi thứ 3 hàng Chi theo hệ thống tuần hoàn trong âm lịch Á Đông, dựa trên sự kết hợp giữa 10 can và 12 chi, tạo ra chu kỳ 60 năm). Thường dùng đặt tên cho con sinh năm Bính Dần. Cung mệnh của nam sinh năm Bính Dần là Khôn thổ, của nữ là Khảm thủy. Mạng chung là Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò).

Giáp Dần

Ngôi thứ nhất hàng Can và ngôi thứ 3 hàng Chi (theo hệ thống tuần hoàn trong âm lịch Á Đông, dựa trên sự kết hợp giữa 10 can và 12 chi, tạo ra chu kỳ 60 năm). Thường dùng đặt tên cho con sinh năm Giáp Dần. Cung mệnh của nam sinh năm Giáp Dần là Cấn thổ, của nữ là Đoài kim. Mạng chung là Đại Khê Thủy (Nước khe lớn).

Mạnh Dần

Sự nỗ lực của người sinh năm Dần, là năm thuộc về ngôi thứ 3 hàng Chi (theo hệ thống tuần hoàn trong âm lịch Á Đông, dựa trên sự kết hợp giữa 10 can và 12 chi, tạo ra chu kỳ 60 năm). Thường dùng đặt tên cho con sinh vào năm Dần (là một trong các năm: Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần và Mậu Dần).

Mậu Dần

Ngôi thứ 5 hàng Can và ngôi thứ 3 hàng Chi theo hệ thống tuần hoàn trong âm lịch Á Đông, dựa trên sự kết hợp giữa 10 can và 12 chi, tạo ra chu kỳ 60 năm). Thường dùng đặt tên cho con sinh năm Mậu Dần. Cung mệnh của nam sinh năm Mậu Dần là Khôn thổ, của nữ là Tốn mộc. Mạng chung là Thành Đầu Thổ (Đất trên thành).

Nhâm Dần

Ngôi thứ 9 hàng Can và ngôi thứ 3 hàng Chi theo hệ thống tuần hoàn trong âm lịch Á Đông, dựa trên sự kết hợp giữa 10 can và 12 chi, tạo ra chu kỳ 60 năm). Thường dùng đặt tên cho con sinh năm Nhâm Dần. Cung mệnh của nam sinh năm Nhâm Dần là Khôn thổ, của nữ là Tốn mộc. Mạng chung là Kim Bạch Kim (Vàng trắng).

Quý Dần

Quý trọng năm Dần, là năm thuộc về ngôi thứ 3 hàng Chi (theo hệ thống tuần hoàn trong âm lịch Á Đông, dựa trên sự kết hợp giữa 10 can và 12 chi, tạo ra chu kỳ 60 năm). Thường dùng đặt tên cho con sinh vào năm Dần (là một trong các năm: Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần và Mậu Dần).

Trí Dần

Trí tuệ của người sinh năm Dần, là năm thuộc về ngôi thứ 3 hàng Chi (theo hệ thống tuần hoàn trong âm lịch Á Đông, dựa trên sự kết hợp giữa 10 can và 12 chi, tạo ra chu kỳ 60 năm). Thường dùng đặt tên cho con sinh vào năm Dần (là một trong các năm: Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần và Mậu Dần).

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!