Ý nghĩa tên Chân, đặt tên con là Chân

Chân

Đặt tên con là Chân, đặt tên doanh nghiệp là Chân. DaquyVietnam xin giới thiệu tới các bạn một số tên hay là Chân và ý nghĩa của tên gọi như Minh Chân – Mỹ Chân – Thành Chân – Thiện Chân – Thọ Chân – Quý Chân.

Minh Chân

Sự thành thật trong sáng. Chữ Chân trong chân – thiện – mỹ hàm chứa ý nghĩa về đức tính trung thực, thật thà, là một trong ba giá trị nhân văn hàng đầu mà con người hướng đến để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tên gọi đề cao phẩm chất chân thành, trung thực và trong sáng của tâm hồn con người, bất chấp mọi thách thức nghiệt ngã vẫn tồn tại bền vững với đời sống của họ.

Mỹ Chân

Cái đẹp và sự chân thành. Chữ Mỹ và chữ Chân trong Chân – Thiện – Mỹ là hai trong ba giá trị nhân văn hàng đầu mà con người hướng đến để hoàn thiện cuộc sống. Tên gọi đề cao phẩm chất chân thành, trong sáng và đẹp đẽ của tâm hồn con người, bất chấp mọi thách thức nghiệt ngã vẫn tồn tại bền vững với đời sống của họ. Trong bài Bạch Vân gia huấn – XXIII của Nguyễn Bỉnh Khiêm có câu “Học điều hay tỏ bày chân lý. Bảo tồn Chân-Thiện-Mỹ sáng trong”.

Thành Chân

Sự thành thật chân chất. Thành và Chân cùng có nghĩa là thật thà. Chữ Chân ở sau là thành phần bổ ngữ cho tính từ Thành. Chỉ đức tính hiền lành chân thật, ngay thẳng và mộc mạc, không giả dối gian tham, không mưu mô xảo trá, sống đời lương thiện, trong sáng và tốt lành. Tên gọi đề cao phẩm chất chân thành và trong sáng của tâm hồn con người, bất chấp mọi thách thức nghiệt ngã vẫn tồn tại bền vững với đời sống của họ.

Thiện Chân

Lương thiện và chân thành. Chữ Thiện và chữ Chân trong chân – thiện – mỹ là hai trong ba giá trị nhân văn hàng đầu mà con người hướng đến để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chỉ người ăn ở hiền lành và lương thiện, thật thà và ngay thẳng theo đúng tinh thần câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Tên gọi đề cao phẩm chất lương thiện và chân thành của tâm hồn con người, bất chấp mọi thách thức nghiệt ngã vẫn tồn tại bền vững với đời sống của họ.

Thọ Chân

Sống lâu và thành thật. Chỉ sự bền vững, lâu dài của đức tính chân thật trong cuộc sống đắc thọ. Chữ Chân trong chân – thiện – mỹ là một trong ba giá trị nhân văn hàng đầu mà con người hướng đến để hoàn thiện bản thân. Người xưa quan niệm, ăn ở hiền lành để hưởng phúc thọ dài lâu, đấy cũng là bản chất nhân quả trong cuộc sống.

Quý Chân

Sự chân thành quý giá. Chữ Chân trong chân – thiên – mỹ hàm chứa ý nghĩa về đức tính trung thực, thật thà là một trong ba giá trị nhân văn hàng đầu mà con người hướng đến để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Người biết trong sự chân thành ắt hưởng nhiều phúc lộc theo tinh thần của câu tục ngữ “ở hiền gặp lành”. Tên gọi để có phẩm chất chân thành và trong sáng của tâm hồn con người, bất chấp mọi thách thức nghiệt ngã vẫn tồn tại bên vững với đời sống của họ.

DaquyVietnam,

tài liệu đá quý
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!