Bước vào biển trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Văn Thù Sư Lợi là vị đệ nhất biện tài trí tuệ trong tất cả các vị Bồ Tát. Tu pháp Bản tôn Văn Thù có thể tăng cường trí tuệ, trí nhớ, được ngài gia trì phù độ, đạt thành tích trong học tập, sự nghiệp thuận lợi, hôn nhân hòa thuận.

Danh hiệu: Bồ Tát Văn Thù.

Tài trợ nội dung

Mật hiệu: Cát Tường Kim Cương.

Văn Thù Bồ Tát

Mặt dây chuyền Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cưỡi sư tử làm từ đá thạch anh khói

Danh hiệu và công đức của Bồ Tát Văn Thù

Bồ Tát Văn Thù chữ Phạn là Manjushri, dịch âm là Văn Thù Sư Lợi hay Mạn Thù Sư Lợi, dịch nghĩa là Diệu Đức, Diệu Thủ, Diệu Cát Tường. Bồ Tát Văn Thù là hóa hiện trí tuệ của chư Phật, là vị bản tôn trí tuệ, đệ nhất trí tuệ trong tất cả các vị Bồ Tát, vì vậy còn được gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Trong Phật giáo Tạng truyền, ngài là hóa hiện trí tuệ của chư Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm, hóa hiện từ bi của chư Phật, Bồ Tát Kim Cương Thủ, hóa hiện sức mạnh của chư Phật. Ba vị Bồ Tát này được gọi là Tam bộ chủ. Bồ Tát Văn Thù cũng là đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, thông thường là hình tướng thị giả, xuất hiện bên trái bảo tòa Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Phổ Hiền được gọi là Tam thánh Hoa Nghiêm, là vị đệ nhất biện tài trí tuệ trong tất cả các vị Bồ Tát. Ngài là thượng sư của chư Phật trong Tam thế, có đầy đủ các loại phương tiện thiện xảo, có thể phù hộ chúng sinh đạt được trí tuệ thông minh, bước vào biển trí tuệ. Mật tông gọi Bồ Tát Văn Thù là Bát Nhã Kim Cương, Đại Tuệ Kim Cương, Cát Tường Kim Cương, Biện Pháp Kim Cương. Tu trì pháp Bản tôn này có thể đạt được trí tuệ tinh thâm, thông đạt thấu triệt tất thảy.

Bồ Tát Văn Thù phát nguyện lấy trí tuệ lớn giáo hóa, khuyên nhủ, dẫn dắt tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Truyền thụ trí tuệ, bi tâm viên mãn của ngài, cho đến khi tất cả chúng sinh viên mãn thành Phật, ngài mới thành tựu vô thượng Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù vì độ hóa chúng sinh nên thường du hóa Phật độ thập phương, núi Ngũ Đài chính là đạo tràng mà ngài thị hiện.

Hình tướng của Bồ Tát Văn Thù

Trong các loại truyền thừa, hình tướng của Bồ Tát Văn Thù phong phú đa dạng như Văn Thù hình tướng tăng, Văn Thù ngũ kế, Văn Thù nhất kế, Văn Thù bát kế.Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tướng thường gặp của ngài là Hoàng Văn Thù, Nhũ Đồng Văn Thù, Ngũ Tự Văn Thù, Bạch Văn Thù, Hắc Văn Thù hợp thành Ngũ Văn Thù.

7 loại trí tuệ của Văn Thù và Ngũ Văn Thù

Trong Phật giáo Tạng truyền, Bồ Tát Văn Thù có nhiều Hóa thân, thường gặp có 5 vị là Hoàng Văn Thù, Nhũ Đồng Văn Thù, Ngũ Tự Văn Thù, Bạch Văn Thù và Hắc Văn Thù, hợp thành Ngũ Văn Thù. Công đức và lợi ích của các ngài có đặc điểm riêng.

Hoàng Văn Thù: mở mang trí tuệ, thông đạt tính không, phá trừ chấp trước.

Nhũ Đồng Văn Thù: Mở mang trí tuệ, trừ bỏ thói quen xấu, tu tâm dưỡng tính.

Ngũ Tự Văn Thù: Mở mang trí tuệ sâu rộng, khiến cho Phật pháp an trụ lâu dài trên thế gian, chứng ngộ tính không.

Bạch Văn Thù: Tăng cường trí tuệ nhạy bén, trí nhớ và khả năng diễn giảng, biện luận.

Hắc Văn Thù: Tăng cường trí tuệ, gia trì nhanh chóng, trừ chướng ngại, trị bệnh mà nổi danh.

Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là vị đệ nhất biện tài trí tuệ trong tất cả các vị Bồ Tát, có đầy đủ các loại thiện khiếu, phương tiện, có thể dẫn dắt chúng sinh đi vào biển trí tuệ. Bất luận là Hóa thân nào, đều có công đức khiến cho chúng sinh đạt được sự tăng trưởng trí tuệ. Trong Phật giáo Tạng truyền, trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù được chia làm 7 loại:

  1. Trí tuệ quảng đại: chỉ trí tuệ có thể nhanh chóng lựa chọn kinh điển luận nghĩa, không một chút trở ngại.
  2. Trí tuệ thâm sâu: Tức trí tuệ tính không, chỉ loại trí tuệ hiểu rõ tất cả chân tướng của sự vật.
  3. Trí tuệ biện biệt: chỉ trí tuệ ẩn chứa của giáo nghĩa thâm sâu trong sự hiểu rõ kinh luận.
  4. Trí tuệ mẫn tiệp: Chỉ loại trí tuệ có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, học một biết mười.
  5. Trí tuệ sáng tác: Chỉ trí tuệ sáng tác tác phẩm.
  6. Trí tuệ biện luận: Chỉ trí tuệ dùng tư duy sắc bén để luận chứng mệnh đề.
  7. Trí tuệ diễn giảng: Chỉ trí tuệ khai thác năng lực diễn giàng.

Câu chuyện về trí tuệ của Văn Thù

Bắt đầu từ Hoa Nghiêm kinh, phàm là trong Pháp hội đại thừa do Phật đà khởi xướng, đều có sự tham gia của Bồ Tát Văn Thù. Ngài là thị giả của Phật Đà, có cống hiến to lớn trong việc tuyên dương giáo lý Phật giáo Đại thừa.

Theo ghi chép trong Duy Ma Cật kinh, có một lần Duy Ma Cật (Cư sỹ tại gia nổi tiếng, với tâm thanh tịnh không tạp nhiễm được tôn là Bồ Tát) giả bệnh. Phật Đà cử đệ tử đến thăm hỏi, nhưng do ngại Duy Ma Cật biện luận sắc bén, không ai dám đi. Cuối cùng, Bồ Tát Văn Thù hiệu là “đệ nhất trí tuệ” dẫn chúng đệ tử đến thăm hỏi. 2 vị Bồ Tát đấu trí sắc bén, thảo luận Phật lý thâm sâu “Bất nhị Phật môn” (lời nhà Phật, nghĩa là pháp môn trực tiếp nhập đạo, không cần ngôn truyền), các vị Bồ Tát đi cùng vô cùng thán phục trước trí tuệ của Văn Thù.

Trong Bảo kiếp kinh có viết: Khi Phật ở nước Xá Vệ. Vào năm nọ, có một trận mưa to kéo dài bảy ngày liền, nhà cửa, đồng ruộng đều bị nước cuốn trôi, 800 Tỳ Khiêu, hơn một vạn Bồ Tát đối mặt với thảm cảnh không có gì để ăn. A Nan thỉnh cầu Văn Thù nghĩ cách cứu tế, Văn Thù vận dụng trí tuệ khiến cho chúng đệ tử Phật đều được no đủ, yên tâm tu đạo.

Có một lần, trong hội Linh Sơn, có 500 vị Tỳ khiêu quan sát túc mệnh, phát hiện bản thân từng giết hại cha mẹ và phạm nhiều trọng tội khác, trong lòng dao động, không thể ngộ nhập pháp môn. Văn Thù liền khua kiếm uy hiếp Phật, Phật nói: “Văn Thù dừng tay, ta tất bị giết. Ta bị hại, ai hại ta”, 500 Tỳ khiêu phút chốc lĩnh ngộ được tự tính, nhất tề thuyết kệ tán tụng. Văn Thù dùng cách giết Phật để giáo huấn 500 Tỳ khiêu, khiến cho họ lĩnh ngộ được giáo nghĩa Đại Thừa, chứng đắc pháp nhẫn, xứng đáng là thị giả đắc lực thông minh nhất của Phật Đà.

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!