Bồ Tát Văn Thù, dịch âm Phạn là Văn Thù Thi Lợi, Mạn Thù Thất Lợi, gọi tắt là Văn Thù. Còn được gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử hoặc Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân, Nhụ Đồng Bồ Tát Văn Thù. Ngài là 1 trong 8 vị Phật Bản mệnh, là Phật bản mệnh tuổi Mão.

Trong Mật Tông, ngài có các mật hiệu Bát Nhã Kim Cương, Cát Tường Kim Cương, Đại Tuệ Kim Cương, Biện Pháp Kim Cương… cùng với Phổ Hiền Bồ Tát, ngài thị giả bên Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh.

Tài trợ nội dung

Trong Văn Thù Sư Lợi bát Niết bàn kinh có ghi, Bồ Tát Văn Thù là con của Bà La Môn Phạn Đức, người làng Đa La, nước Xá Vệ. Sau này, ngài quy y Phật, xuất gia học đạo, nắm vững Thủ lăng nghiêm Tam muội, làm nhiều việc công đức phổ độ quần sinh. Sau khi Phật nhập niết bàn, ngài đến Tuyết Sơn, giảng giải, diễn thuyết 12 bộ kinh cho 500 vị tiên, rồi trở về quê hương, nhập Niết bàn dưới gốc cây ni câu lâu đà.

Dựa vào ghi chép trong kinh điển Phật, Bồ Tát Văn Thù là thầy của vô số chư Phật quá khứ, đã từng dẫn dắt vô số người tu hành chứng được Phật quả. Trong Phóng bát kinh, Phật Đà cũng nói: “nay ta đắc đạo thành Phật, đều là nhờ ân đức của Bồ Tát Văn Thù! Vô số chư Phật quá khứ cũng đều là đệ tử của Văn Thù Sư Lợi, những Phật vị lai cũng nhờ vào uy lực của ngài mà đạt được, giống như những đứa trẻ trên thế gian có cha mẹ, Bồ Tát Văn Thù là cha mẹ trong đạo Phật của tất cả chúng sinh”.

Văn Thù Sư Lợi là một trong 4 vị Bồ Tát lớn, là vị Bồ Tát chỉ sau đức Phật. Bồ Tát Văn Thù được tôn lên làm “Biện tài đệ nhất”. Ngài ngồi trên con sư tử đang há miệng lớn, ngụ ý là “sư tử hống”, là sự ví von với thuyết pháp của Phật Đà. Bức điêu khắc hoàn mỹ này hiện còn ở hang thứ 136 thuộc phía Bắc của núi Tứ Xuyên. Tương truyền Ngũ Đài Sơn ở Sơn Tây là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù.

bồ tát văn thù

Bồ Tát Văn Thù thường cùng với Phổ Hiền Bồ Tát thị giả bên Thích Ca Mâu Ni, là đệ tử giỏi nhất trong tất cả các đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì thế ngài còn được gọi là Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử. Hình tượng của ngài là cầm kiếm, cưỡi sư tử, thể hiện pháp môn sắc nhọn, tài giỏi của ngài. Tay phải ngài cầm bảo kiếm kim cương với ý đoạn trừ tất cả phiền não của chúng sinh, dùng tiếng gầm của sư tử mạnh mẽ để thức tỉnh chúng sinh mê muội, là hình tượng chính của Bồ Tát Văn Thù.

mặt dây chuyền bồ tát văn thù

hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong trang sức đá obsidian

Daquyvietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!