Bồ Tát Quán Thế Âm vừa có các tên gọi Quan Tự Tại, Quan Thế Tự Tại, Quan Thế Âm, Quán Âm, vừa được gọi là Cứu Thế Bồ Tát, Cứu Thế Tịnh Thánh, Thí Vô Úy Giả, Liên Hoa Thủ, Phổ Môn, Đại Bi Thánh Giả.

Trong Phật giáo đại thừa, Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát được nhiều người biết đến nhất. Dùng lòng đại bi lớn, trừ bỏ tất cả khổ nạn của chúng sinh chính là nguyện vọng của ngài, thực hành cứu khổ không ngừng nghỉ.

Tài trợ nội dung

Bồ Tát Quán Thế Âm sớm đã giác ngộ cứu cánh, hiệu Phật là “Chính Pháp Minh Như Lai”, nhưng để cứu độ tất cả chúng sinh nên đã quay thuyền trở lại cứu độ chúng sinh, hiện thân Bồ Tát. Trong Thiên thủ thiên nhãn đại từ tâm Đà La Ni kinh nói: “Bồ Tát Quán Thế Âm có sức uy thần huyền diệu, đã vượt qua muôn ngàn kiếp, đạt đến Phật cảnh, hiệu là Chứng Pháp Minh Như Lai. Vì ước nguyện đại bi muốn giúp chúng sinh an lạc, nên hiện thân là Bồ Tát”.

Đương thời, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đang ngồi dưới tòa cùng đệ tử tu hành khổ hạnh, do đó cũng có thể thấy tính chất bình đẳng không hai của Phật pháp. Bồ Tát Quán Thế Âm lấy đại bi cứu độ làm đức hạnh chủ yếu, nhưng ẩn tàng phía sau lòng đại bi đó vẫn là trí tuệ vô biên, vì thế Bát nhã tâm kinh lưu hành rộng rãi nhất trong giới Phật giáo Trung Quốc chính là tuyên giảng của Quán Thế Âm Bồ Tát, “Quan Tự Tại Bồ Tát, khi tu hành sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhìn thấu ngũ uẩn đều là hư không, độ được tất cả khổ ách” chính là biểu hiện đẹp nhất.

Một đặc sắc khác, Phổ Môn hiển hiện: Chúng sinh có bất cứ yêu cầu nào đều phải dùng một thân phận tương ứng để đắc độ, Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiển hiện thành thân tướng đó để cứu độ. Bồ Tát Quán Thế Âm do phổ hiện thân biến hóa huyền diệu hiện thành thân sắc Tam Muội, thường ở mười phương thế giới làm công việc cứu độ vô biên, giúp cho chúng sinh khổ nạn có được sự an ủi vô hạn.

Bồ Tát Quán Thế Âm vừa có các tên gọi Quan Tự Tại, Quan Thế Tự Tại, Quan Thế Âm, Quán Âm…, vừa được gọi là Cứu Thế Bồ Tát, Cứu Thế Tịnh Thánh, Thí Vô Úy Giả, Liên Hoa Thủ, Phổ Môn, Đại Bi Thánh Giả. Trong Phật giáo đại thừa, Bồ Tát là vị được nhiều người biết đến nhất. Bằng lòng đại từ hiển hiện, diệt trừ tất cả khổ nạn của chúng sinh hữu tình là nguyện vọng chính của ngài, theo lời cứu khổ, có cầu tất ứng.

Vì duyên khởi của chúng sinh ở thế giới Sa bà, yêu cầu về mặt tu pháp truyền thừa, Bồ Tát Quán Thế Âm thực sự có những hình tượng cố định, hình thành những tiêu chí đặc trưng của ngài. Đặc trưng nổi tiếng và phổ biến nhất được biết đến chính là Quán Âm với hình tượng mẫu nữ từ bi xuất hiện, tay cầm bình sành, cành liễu, dùng cam lộ vẩy mát chúng sinh cam khổ. Đặc biệt là ở Trung Quốc, hình tượng Quán Thế Âm trở nên quen thuộc.

Có 33 hình tượng Quán Âm được lưu truyền trong dân gian, trong Mật giáo cũng có thuyết pháp của 6 Quán Âm, Quán Âm của giới Kim Cương và giới Thai Tạng cũng có những giáng vẻ khác nhau.

Bồ Tát Di Đà Tịnh Thổ Quán Âm có thể nói là bản vị của tất cả Quán Âm, là Quán Âm Bồ Tát quan trọng nhất. Hình tượng của Quán Âm Bồ Tát vô cùng viên mãn, không khác biệt so với Phật, chỉ có búi tóc trên đỉnh đầu là không giống Phật Đà.

Tham khảo: Quán Âm Thiên Thủ, Phật bản mệnh người tuổi Tý, Hợi.

Daquyvietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!