Bồ Tát Phổ Hiền, dịch là Tam Mạn Đa Bạt Đà La hoặc Tam Mạn Đà Đài Đà, dịch ý là vui vẻ khắp nơi, ý là có hạnh lượng vô hạn, phổ khắp và hiển hiện ở tất cả Bồ Tát cõi Phật, nên giáo đồ Phật thường gọi ngài là Bồ Tát Đại Hành Phổ Hiền để tỏ rõ công đức đặc biệt của ngài. Trong tám vị Phật bản mệnh, Bồ Tát Phổ Hiền là vị thần hộ mệnh của người tuổi Thìn và tuổi Tỵ.

Về tên gọi của ngài, quyển 1 trong Đại Nhật Kinh Sơ có đề cập đến như sau: Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ nghĩa là trải khắp mọi nơi, Hiền là diệu thiện nhất. Ý nói Bồ Tát Phổ Hiền dựa hạnh nguyện phát ra từ tâm Bồ Đề và sự cân bằng của thân, khẩu, ý phổ khắp mọi nơi, diệu thiện thuần nhất, có đủ các đức, vì thế gọi là Phổ Hiền.

Tài trợ nội dung

Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho lý đức và định đức của tất cả chư Phật, sánh ngang với trí tuệ, đức chứng của Bồ Tát Văn Thù, hai vị bồ tát này cùng thị giả bên đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử, Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi, thể hiện lý trí ngang bằng, chứng ngộ tương ứng.

Bồ Tát Phổ Hiền

Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi 6 ngà là Phật Bản Mệnh của người tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Bồ Tát Văn Thù

Bồ Tát Văn Thù

Bồ Tát Phổ Hiền là đại biểu của Bồ Tát Đại Thừa, tượng trưng cho tinh thần Đại thừa sâu sắc. Trong Hoa Nghiêm Kinh đã thể hiện tất cả Phật pháp đều quy thuộc về Tỳ Lô Giá Na Như Lai và 2 đại sư là Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền, 3 vị này được gọi là Hoa Nghiêm tam thánh, trong đó Bồ Tát Phổ Hiền đại diện cho đức hạnh chính của tất cả Bồ Tát.

Daquyvietnam s.t,

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!