bồ tát hư không tạng

Bồ Tát Hư Không Tạng (Akasagarbha) còn dịch là Hư Không Dựng Bồ Tát. Là một trong 8 vị Phật bản mệnh, ngài là Phật bản mệnh tuổi SửuPhật bản mệnh tuổi Dần.

Tương truyền vị Bồ Tát này có đủ 2 tạng phúc và trí, vô lượng vô biên, giống như hư không nên có tên gọi như thế. Trong Mật Tông, vị Bồ Tát này là chủ tôn của Hư Không Tạng ở viện giới Mạn trà la Thai Tạng và thị giả bên phải Thích Ca trong Thích Ca Viện, cũng là một trong 16 vị hiền kiếp của giới Kim Cương.

Tài trợ nội dung
bồ tát hư không tạng

Tượng bồ tát hư không tạng

Theo ghi chép trong Bồ Tát Hư Không Tạng thần chú kinh, Thế tôn rất khen ngợi vị Bồ Tát này, nói sự thiền định của ngài như biển, tịnh giới như núi, trí như hư không, tinh tiến như gió, nhẫn nại như kim cương, tuệ như hằng sa, là pháp khí của chư Phật, đôi mắt của chư thiên, chỉ đường đúng đắn cho con người, nơi súc sinh nương tựa, nơi quỷ đói quy thuộc, là pháp khí để bảo vệ chúng sinh trong địa ngục, ứng nhận tất cả sự cúng dàng tốt nhất của chúng sinh, có thể thấy được sự thù thắng của công đức Bồ Tát.

Trong giới Phật giáo Trung Quốc, Bồ Tát Hư Không Tạng chú là chân ngôn mà các tín đồ Phật giáo thường trì tụng. Người ta thường cho rằng đặc sắc của lời chú đó là tăng cường trí nhớ, thực chất đó là lòng từ bi của Bồ Tát Hư Không Địa Tạng, phương tiện và nguyên lực đều tương tự như Quán Âm Bồ Tát. Kinh điển thường nói ngài vì chúng sinh mà thành tựu đại từ, nên thường độ hóa chúng sinh không mệt mỏi. Có thể thấy sự gia tăng trí nhớ cho chúng sinh chỉ là bộ phận nhỏ trong hạnh nguyện Bồ Tát vô lượng của ngài mà thôi.

Vào thế kỷ VIII, tín ngưỡng Hư Không Tạng truyền vào Nhật Bản, giới tăng lữ khắp nơi tu hành Hư Không Tạng, cầu mong nghe được trì pháp để gia tăng trí nhớ. Nhật Tăng Không Hải cũng từng tu hành phép này. Trong dân gian, tín ngưỡng Bồ Tát Hư Không Tạng cũng rất phổ biến, để cầu tăng phúc đức, trí tuệ, tiêu trừ tai họa. Vị Bồ Tát này được thờ phụng ở Nhật Bản nhiều hơn so với ở Trung Quốc.

Daquyvietnam,

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!