Khảm đại diện cho chính Bắc, ngũ hành thuộc Thủy. Trong Cửu tinh, quẻ Khảm đại diện cho Nhất Bạch Tham Lang tinh. Quẻ Khảm đại diện cho người con trai thứ trong gia đình. Vì thế tiến hành bày đặt phong thủy tại quẻ Khảm sẽ ảnh hưởng đến người đó. Trong công ty, quẻ Khảm đại diện cho tổng giám đốíc (nếu có Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Nhất Bạch Tham Lang tinh khi đắc lệnh đại diện cho Quan tinh, khi thất lệnh lại đại diện cho phần tử xấu trong xã hội hoặc quan chức, cảnh sát bị thất cơ lỡ vận. Cảnh sát khi thất cơ lỡ vận chính là chỉ xã hội đen. Bày trí trong nhà, quẻ Khảm đại diện cho cá, lợn, hồ li trong nhà. Bể cá, đồ chơi hình con lợn, áo lông chồn, thậm chí tranh treo trên tường có hình cá, lợn, hồ li cũng thuộc quẻ Khảm. Do vậy, nếu gia đình chỉ có một đứa con trai mà lại thấy sự tồn tại của Nhất Bạch tinh thì người con thứ mà Nhất Bạch tinh làm đại diện chính là đồ chơi có hình con trai.

Tài trợ nội dung

Nguồn: 1000 câu hỏi phong thủy

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!