Bồ Tát Quán Thế Âm có 33 hóa thân, bao gồm các tầng lớp nhân vật từ Phật trở xuống đệ tử, thanh văn, tứ chúng, Thiên long bát bộ…

33 hóa thân của Quán Âm Bồ Tát phân biệt là:

Tài trợ nội dung
 1. Bất Không Quyến Sách Quán Thế Âm,
 2. Phẫn Nộ Câu Quán Thế Âm,
 3. A Lỗ Lợi Ca Quán Thế Âm,
 4. Viên Mãn Ý Nguyện Quán Thế Âm,
 5. Đa La Nữ Quán Thế Âm,
 6. Đại Tùy Cầu Quán Thế Âm,
 7. Bất Không Câu Quán Thế Âm,
 8. Da Thâu Đà La Quán Thế Âm,
 9. Như Ý Luân Quán Thế Âm,
 10. Lợi Lạc Kim Cương Quán Thế Âm,
 11. Diệt Ác Thú Quán Thế Âm,
 12. Diệp Y Quán Thế Âm,
 13. Quán Thế Âm 11 mặt,
 14. Đại Cát Tường Quán Thế Âm,
 15. Thủy Cát Tường Quán Thế Âm,
 16. Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mắt,
 17. Nhất Kế La Sát Quán Thế Âm,
 18. Liên Hoa Phát Sinh Quán Thế Âm,
 19. Bạch Thân Quán Thế Âm,
 20. Bạch Xứ Tôn Quán Thế Âm,
 21. Đại Minh Bạch Thân Quán Thế Âm,
 22. Tỳ Đê Quán Thế Âm,
 23. Đại Thế Chí Quán Thế Âm,
 24. Phong Tài Quán Thế Âm,
 25. Mã Đầu Quán Thế Âm,
 26. Đại Cát Đại Minh Quán Thế Âm,

Thêm vào danh sách này là 6 vị Quán Thế Âm nữa, tổng cộng là 33 Quán Thế Âm.

Tham khảo: Quán Âm Thiên Thủ, Phật bản mệnh người tuổi Tý, Hợi.

 

Daquyvietnam,

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!