Văn khấn quan âm bồ tát, Quan Âm Bồ Tát chùa Linh Phước

Quan Âm Bồ Tát: đấng quán chiếu âm thanh thế gian

Tên gọi Quan Âm Bồ Tát có nghĩa là "người lắng nghe tiếng gọi của chúng sanh" hay "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian". Theo Phẩm Phổ môn trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, sở dĩ ngài mang tên gọi…