10 đại nguyện này còn được gọi là Phổ Hiền nguyện hải (biển nguyện vọng của Bồ Tát Phổ Hiền), đại diện cho hạnh nguyện của tất cả Bồ Tát phát tâm tu hành. Vì Phổ Hiền là chủ nguyện của 10 đại nguyện, nên ngài phối với tâm Bồ Đề và được coi là cùng thể với Kim Cương Tát Đỏa, vì thế cũng được liệt vào trong 2 bộ Kim, Thai mạn trà la.

Bồ Tát Phổ Hiền

Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi 6 ngà là Phật Bản Mệnh của người tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Bồ Tát Phổ Hiền trong đại hội Hoa Nghiêm đã từng diễn thuyết về 10 đại nguyện:

Tài trợ nội dung
  1. Lễ kính chư Phật.
  2. Khen ngợi Như Lai.
  3. Tu hành và cúng dàng rộng rãi.
  4. Sám hối nghiệp chướng.
  5. Tùy hỷ công đức.
  6. Thỉnh chuyển pháp luân.
  7. Thỉnh Phật trụ thế.
  8. Thường tu học Phật.
  9. Thuận theo chúng sinh.
  10. Hồi hướng phổ độ.

“Phổ Hiền” đại biểu cho Bồ Tát hạnh rộng lớn, đó không chỉ là biểu trưng của Phổ Hiền hạnh mà cũng là biểu trưng của Bồ Tát hạnh. Bất kỳ một chúng sinh nào khi thực hiện Bồ Tát hạnh viên mãn thì chính là Phổ Hiền Bồ Tát, quả vị của viên mãn Phổ Hiền chính là Tỳ Lô Giá Na Như Lai, vì thế chúng sinh có phổ hiền viên mãn thì cũng là tính Phật Tỳ Lô Giá Na.

Tham khảo: Phật bản mệnh cho 12 con giáp

Daquyvietnam s.t,

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!